Esteu aquí: Inici →  Serveis de la Seu-e → Tauler d'anuncis

Tauler d'anuncis

Promoció Econòmica

9 anuncis
RESOLUCIÓ ATORGAMENT AJUTS EXTRAORDINARIS SECTOR ALLOTJAMENTS TURÍSTICS DE CAMBRILS
08/11/2021 11:26 - Registre de publicació

Resolució Decret d'Alcaldia núm. 2021D001002179 de data 3 de novembre de 2021, de concessió d'ajuts extraordinaris a les persones titulars d'establiments d'allotjaments turístics del municipi de Cambrils, per a la reactivació del sector, amb motiu de les restriccions derivades de la Covid-19

Termini d'exposició: 30 dies

Diligència requeriment d'esmenes a les sol·licitud d'ajuts als establiments d'allotjaments turístics de Cambrils
04/10/2021 10:05 - Registre de publicació

S'ha obert el termini per presentar les esmenes de les sol·licituds presentades a la convocatòria d'ajuts extraordinaris a les persones titulars d'establiments d'allotjaments turístics de Cambrils, per a la reactivació del sector (convocatòria núm. CVF2021-07898 de data 07-09-2021)

Termini d'exposició: 5 dies naturals

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l'òrgan instructor procedeix a la revisió de la documentació que acrediti el compliment dels requisits establerts a les bases i a la convocatòria d'aquests ajuts.

Una vegada duta a terme la revisió de les sol·licituds presentades i la verificació de les dades declarades, es notifica a les persones interessades les deficiències detectades i la documentació que cal esmenar per continuar tramitant les seves sol·licituds, d'acord amb els termes establers al document annex "Diligència de requeriment d'esmena a les sol·licituds"

Aquest tràmit de requeriment d'esmena per l'existència de defectes o omissions a la documentació presentada en la sol·licitud de l'ajut és de 5 dies naturals, comptats des del moment de la notificació per esmenar l'error o mancança, amb la indicació de què si no es realitza l'esmena, s'entendrà que l'interessat desisteix de la seva sol·licitud.

En tractar-se d'un procediment de concurrència competitiva, tots els actes administratius integrants del mateix, seran objecte de publicació a la seu electrònica de la corporació, i aquesta tindrà els mateixos efectes que la notificació.

La documentació esmenada i/o requerida es presentarà a travès de la seu electrònica de l'Ajuntament de Cambrils.

Podeu realitzar el tràmit a través del següent enllaç de la seu electrònica, a l’apartat d’instància genèrica https://tramits.cambrils.cat/OAC/CdT.jsp

CONVOCATÒRIA D'AJUTS EXTRAORDINARIS DESTINATS ALS ESTABLIMENTS D'ALLOTJAMENTS TURÍSTICS DE CAMBRILS
09/09/2021 10:42 - Registre de publicació

L’objecte de la present convocatoria és l’atorgament d’ajuts extraordinaris a les persones titulars d’establiments d’allotjaments turístics del municipi de Cambrils, que s’han vist afectats econòmicament per la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, sempre que reuneixin els requisits recollits al punt 7 d’aquesta convocatoria de subvenció.

Termini d'exposició: 10 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al BOPT

En data 7 de setembre de 2021, al BOPT núm. CVE2021-07898, s'ha publicat la convocatòria d'ajuts extraordinaris destinats al sector d'allotjaments turístics de Cambrils. 

El termini de presentació de sol·licituds és del 8 fins al 17 de setembre de 2021.

Poden beneficiar-se d’aquests ajuts: establiments hotelers: hotels, apart-hotels, hostals, allotjaments rurals o pensions, establiments d’apartaments turístics, càmpings, allotjaments juvenils o cases de colònies i les empreses explotadores d’habitatge d´us turístic.

Aquests ajuts van destinats a subvencionar les despeses corrents suportades entre el 14 de març de 2020 i fins al 9 de maig de 2021, en concepte de: arrendament del local, compra de mercaderies i aprovisionaments, subministraments d’energia elèctrica; aigua, gas i comunicacions, despeses de reparacions i conservacions del local, quotes d’autònoms i de la seguretat social i material d’adequació de les mesures sanitàries Covid-19.

Documentació necessària: sol·licitud segons model normalitzat que trobareu a l'apartat Documents, l'acreditació dels requisits segons la convocatòria i les factures i justificants de les despeses subvencionables

Podeu realitzar el tràmit a través del següent enllaç de la seu electrònica, a l’apartat d’instància genèrica https://tramits.cambrils.cat/OAC/CdT.jsp

 

Ajuts extraordinaris als titulars d'establiments d'allotjaments turístics de Cambrils
23/08/2021 12:58 - Registre de publicació

Concessió d'ajuts extraordinaris als titulars d'establiments del sector d'allotjaments turístics de Cambrils, que s'han vist afectats econòmicament per la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19

Termini d'exposició: Del 23/08/2021 al 6/09/2021

Bases reguladores dels ajuts

Les bases reguladores s'han publicat al BOPT el 23/08/2021, núm. CVE 2021-07586 durant un  termini de 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la seva publicació al BOPT.

Convocatòria i presentació de sol·licituds:

Pendent aprovació i publicació de la convocatòria dels ajuts

 

Resolució regidor delegat d'aprovació de la justificació i pagament dels Ajuts extraordinaris COVID 19
28/05/2021 10:32 - Registre de publicació

Resolució de regidor delegat d'aprovació de la justificació i reconeixement d'obligació del pagament dels Ajuts extraordinaris per al manteniment de les activitats econòmiques del municipi de Cambrils, afectades per la crisi sanitària ocasionada pel COVID 19, corresponent a la 1a remesa.

Termini d'exposició: Del 20 de maig al 20 de juliol de 2021

En data 29 d'abril de 2021, per resolució de regidor delegat, s'ha aprovat la justificació de la subvenció atorgada i el reconeixement de l'obligació de pagament d'aquests Ajuts. En l'Annex 1 de la resolució, es pot consultar la 1a remesa d'expedients justificats per al pagament.

 

Resolució i tràmit de justificació dels Ajuts extraordinaris per al manteniment de les activitats econòmiques del municipi de Cambrils afectades per la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19
01/03/2021 10:13 - Registre de publicació

En data 01/03/2021 s'han publicat al BOPT els Decrets d'Alcaldia de data 28/12/2020 i 30/12/2020, dictats per avocació, de resolució d'atorgament i denegació dels Ajuts extraordinaris per al manteniment de les activitats econòmiques del municipi de Cambrils afectades per la crisi sanitària ocasionada per la COVID19, expedients X2020072956 i X2021002350; respectivament.

Termini d'exposició: Del 2 al 22 de març de 2021

D'acord amb l'apartat 11 de la convocatòria d'aquests ajuts, la publicació al BOPT té els efectes de notificació de la resolució previstos a l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, en tractar-se d'actes administratius integrants d'un procediment de concurrència competitiva, i des de la data de publicació al BOPT es té per notificats als interessats. La convocatòria també preveu la publicació a la Seu electrònica municipal.

 

Podeu accedir-hi a través d'aquest s enllaços:  

https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=anunci&id=1810&ebop_any=2021

https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=anunci&id=1809&ebop_any=2021

 

Així mateix, s'ha publicat al web municipal la informació sobre l'atorgament, amb accés al contingut de la resolució, publicada al BOPT esmentat.

 

 

TERMINI, FORMA I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA:

 

El termini de justificació dels ajuts serà de 15 dies des de la notificació de les resolucions, realitzada, segons estableix la convocatòria, mitjançant la publicació al BOPT i seu municipals.

Termini de justificació: Del 2 al 22 de març de 2021.

 

Forma de presentació. La justificació de la subvenció es realitzarà mitjançant l'aportació de la documentació justificativa següent:

 

 • Instància normalitzada de justificació degudament emplenada i signada, adjuntant la documentació justificativa segons el cas.
 • Annex 1.
 • Annex 2.

 

Es pot consultar la documentació a aportar en el tràmit de justificació a l'apartat 11 de les Bases reguladores dels Ajuts. Enllaç al web municipal: https://cutt.ly/tlUAJBy

 

Lloc de presentació:

 

 • Les persones jurídiques estan obligades per llei a fer la presentació de forma telemàtica. Les persones físiques poden escollir fer-ho de forma presencial, a les oficines de Correus amb certificat amb sobre obert, o de forma telemàtica.

 

 • Les persones jurídiques i les físiques ,que disposin de certificat electrònic, poden realitzar els tràmits telemàticament a través de la Red Sara.

 

 • Les persones físiques que disposin de certificat electrònic reconegut (DNIeCl@veidCATaltres) podran realitzar el tràmit a través del Red Sara. En cas que no es disposi d'aquest certificat electrònic però disposin de l'idCAT mòbil, es pot presentar la sol·licitud a la Diputació de Tarragona o al Consell Comarcal indicant que aquesta sol·licitud s'adreci a l'Ajuntament de Cambrils.

 

 • Les persones físiques poden presentar les sol·licituds de justificació presencialment a l'OAC amb cita prèvia (cal demanar-la per telèfon al 977 794 579 o enviant un e-mail a oac2@cambrils.org). L'OAC obrirà en horari de 15:30h a 18:30h, exclusivament per atendre aquest tràmit amb cita prèvia.

 

 

Per a qualsevol problema en el procés de tramitació, podeu contactar amb el servei OAC 360, que ofereix suport tècnic, en horari de dilluns a divendres de 8h a 20h, trucant al 977 794 557 o enviant un correu electrònic a oac360@cambrils.cat.

 

 

PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ:

 

Els pagaments s'efectuaran, un cop s'hagi aprovat la proposta de justificació i pagament, mitjançant transferència bancària al compte de la persona (física o jurídica) beneficiària, la qual ha d'aportar el document original de "sol·licitud de transferència bancària per al pagament a creditors" segons el model normalitzat de l'Ajuntament de Cambrils, amb la signatura i segell de la corresponent entitat bancària i signatura de la persona sol·licitant. En el cas que el titular de l'activitat tingui deutes amb la Corporació municipal, els Ajuts atorgats seran objecte de compensació.

 

 

 

Diligència requeriment esmenes
07/12/2020 13:14 - Registre de publicació

Convocatòria per a l’atorgament d’ajuts extraordinaris per al manteniment de les activitats econòmiques del municipi de Cambrils afectades per la crisi sanitària ocasionada pel Covid-19

Termini d'exposició: 10 dies hàbils

 En relació a la peticions d’ajuts extraordinaris per al manteniment de les activitats econòmiques del municipi de Cambrils afectades per la crisi sanitària ocasionada pel Covid-19, es publica la diligència de requeriment d’esmena per tal que s'aporti la documentació que manca o cal esmenar.

D'acord amb l’article 68.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es disposa de 10 dies hàbils, comptadors a partir del següent al requeriment, per esmenar la sol·licitud, cas de no fer-se es considerarà que com a desistit.

 

 

 

Aprovació inicial ajuts extraordinaris COVID-19
17/11/2020 14:40 - Registre de publicació
Temporalment despublicat
Aprovació inicial ajuts extraordinaris COVID-19
17/11/2020 15:43 - Registre de publicació

Bases reguladores per ala concessió d'ajuts extraordinaris per al manteniment de les activitats econòmiques del municipi de Cambrils afectades per la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Termini d'exposició: 15/12/2020

logo

Ajuntament de Cambrils
Plaça de l'Ajuntament 4, 43850 Cambrils (Tarragona)
Tel. 977 794 579 | Nif. P4303800I

Seu Electrònica

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les cookies, per obtenir informació sobre les audiències que veuen els anuncis i el contingut, entre altres coses. Feu clic a continuació per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les seves dades personals per a aquests fins.

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.
Cookies Tècniques

JSESSIONID

Cookie generada per mantenir la sessió activa. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

cb-enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any

Cookies Analítiques

Google Analytics

Cookie analítica que medeix cóm interactuen els usuaris amb el contingut de la pàgina web.

Les cookies generades per google analytics son les següents:

 • _ga  S'utilitza per distingir als usuaris. Expira als 2 anys.
 • _gid  S'utilitza per distingir als usuaris. Expira al cap d'un dia.
 • _gat  S'utilitza per limitar el percentatge de les sol·licituds. Expira després d'1 minut.
 • AMP_TOKEN  S'utilitza per poder recuperar un ID de client del servei d'IDs de client de AMP. Expira entre 30 segons i 1 any
 • _gac_  Inclou informació de la campanya relativa a l'usuari. Expira als 90 dies.
Cookies de Tercers
No s'utilitzen cookies de tercers