Esteu aquí: Inici →  Serveis de la Seu-e → Tauler d'anuncis

Tauler d'anuncis

81 anuncis
Subvenció ordinària per a la promoció d’activitats esportives per a la temporada 2018-19
20/06/2019 09:25 - Registre de publicació

Per resolució de la Regidora Delegada d’Esports, Benestar Social, Salut i Drets Cívics del dia 21/05/19, es va aprovar la convocatòria de subvenció per a la promoció d’activitats esportives per a la temporada 2018-19 o bé 2019 any natural. Aquesta es regirà per las bases aprovades per la Junta de Govern Local del dia 3/08/12, publicades al BOPT núm. 197 del 24/08/12 i al DOGC núm. 6205 del 3/09/12; amb l’aclariment publicat al BOPT núm. 40 del 18/02/14. Les sol·licituds podran presentar-se telemàticament a la Seu electrònica de l’Ajuntament durant des del 19 de juny al 9 de juliol, segons model normalitzat que es podrà obtenir a la mateixa Seu. La qual cosa es fa pública, de conformitat amb l’art. 12.4 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Cambrils. Contra aquest acord, que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar recurs de reposició potestatiu previ al contenciós administratiu davant la mateixa autoritat que hagi adoptat la resolució en el termini d’un mes o recurs contenciós administratiu davant els Jutjats del Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la data de la seva publicació, sense perjudici que els interessats puguin exercitar qualsevol altre recurs que estimin procedent.

Termini d'exposició: fins el 9 de juliol

Edicte aprovació definitiva Ordenança Administració electrònica
19/06/2019 13:36 - Registre de publicació

Edicte aprovació definitiva Ordenança Administració Electrònica, amb el text íntegre de l'Ordenança

Termini d'exposició: 1 mes

Aprovació compte general Ajuntament, OOAA i empreses municipals
18/06/2019 10:31 - Registre de publicació

S’ha rendit el Compte General de l’Ajuntament de Cambrils corresponent a l’exercici 2018 integrat pel de la Corporació i dels Organismes Autònoms: Patronat Municipal de l’Escola de Música, Patronat Municipal de Turisme, Organisme Autònom Museu d’Història, Aparcaments i Mobilitat de Cambrils, SL, i EPEL Ingesol

Termini d'exposició: 15 dies

Documents associats:
Edicte publicació acord Ple 24-5-19 aprovar encàrrec de gestió INGESOL
12/06/2019 10:52 - Registre de publicació

Edicte de publicació de l'acord del Ple de data 24-5-19, relatiu a l'encàrrec de gestió i del conveni entre l'Ajuntament de Cambrils i l'EPEL INGESOL, per a la gestió de l'Oficina Local d'Habitatge municipal i el Programa de mediació per al lloguer social d'habitatges.

Termini d'exposició: 1 any

Resolució tarifació social de les llars d’infants municipals Maria Dolors Medina i La Galereta corresponents al mes de març
07/06/2019 12:25 - Registre de publicació

Aprovació tarifació social de les llars d’infants municipals Maria Dolors Medina i La Galereta corresponents al mes de març

Termini d'exposició: 30 dies

Resolució tarifació social de les llars d’infants municipals Maria Dolors Medina i La Galereta corresponents al mes de maig
06/06/2019 13:19 - Registre de publicació

Resolució tarifació social de les llars d’infants municipals Maria Dolors Medina i La Galereta corresponents al mes de maig

Termini d'exposició: 30 dies

Departament de Territori i Sostenibilitat-Agència Catalana de l'Aigua
04/06/2019 08:44 - Registre de publicació

Anunci d'informació pública del projecte constructiu per a la instal.lacíó de 9 piezòmetres(en 8 emplaçaments) a la provincia de Tarragona.

Termini d'exposició: de 4-6-19 a 17-7-19

Documents associats:
Edicte - Anunci aprovació modificació estatuts INGESOL
29/05/2019 14:14 - Registre de publicació

Anunci aprovació modificació estatuts INGESOL Aprovat al Ple de data 29-3-19, per tal d'adaptar-los a les exigències de la nova Llei 9/2017, de 8 de noviembre de contractes del Sector Públic. Es sotmet a información pública pel termini de 30 dies hàbils, des de la última publicació al BOPT i al DOGC.

Termini d'exposició: 30 dies hàbils

Edicte ampliació termini informació pública expedient Modificació Puntual núm. 24 del POUM
30/05/2019 10:51 - Registre de publicació

Termini d'exposició: un mes

Documents associats:
Ampliació termini informació pública expedient Modificació Puntual núm. 23 POUM
30/05/2019 10:36 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 1 mes

Documents associats:

Ajuntament de Cambrils
Plaça de l'Ajuntament 4, 43850 Cambrils (Tarragona)
Tel. 977 794 579 | Nif. P4303800I

Seu Electrònica