Esteu aquí: Inici →  Serveis de la Seu-e → Tauler d'anuncis

Tauler d'anuncis

Salut, igualtat i inclusió

14 anuncis
Convocatòria de subvencions per activitats que promoguin la salut pública durant l'any 2022
01/09/2022 10:12 - Registre de publicació

Subvencions adreçades a entitats/associacions que desenvolupin activitats que fomentin la salut al terme municipal de Cambrils o que beneficiin a la població de Cambrils

Termini d'exposició: 30 dies

Finalitat de les subvencions:

 • *Donar suport a entitats sense ànim de lucre que treballen en l’àmbit de la salut per millorar la qualitat de vida de la ciutadania.
 • *Promoure la participació i la col·laboració de la iniciativa social privada al municipi de Cambrils, o amb impacte sobre el mateix, per millorar la promoció i protecció de la salut.
 • *Efectuar accions d’informació, sensibilització i educació per a la salut dels diferents grups de població.
 • *Prevenir les malalties i atendre o donar suport a les persones afectades per les mateixes així com a ses familiars i cuidadors/es.

 

 Són subvencionables:

 • *Projectes per la promoció i protecció de la salut i la prevenció de la malaltia, dirigits a la població en general o a col·lectius en particular.
 • *Iniciatives per tal d’informar, sensibilitzar, formar sobre la salut, l’organització d’actes públics com jornades, seminaris, accions, activitats, etc. que facilitin el coneixement, la inserció i la rehabilitació de persones malaltes així com el suport a ses famílies i cuidadors/es per treballar la salut en general o en col·lectius en particular.

 

Qui ho pot demanar?

Les entitats/associacions que estiguin legalment constituïdes i/o inscrites al Registre d’Entitats de l’Ajuntament de Cambrils.


Com es fa el tràmit?
Presenteu la sol·licitud al registre d’entrada de l’Ajuntament de Cambrils:

Instància genèrica a https://seu.cambrils.cat/ adjuntant els formularis de sol·licitud que podeu descarregar a: www.cambrils.cat/ca/serveis/salut/subvencions-a-entitats 

Termini de presentació de sol·licituds fins al 17 d'octubre 2022

 

Marc legal
* Normativa de Règim Local 
* Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

*Ordenança Municipal General de Subvencions.

*Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública

Anunci de notificació de 12/8/22 en procediment de Notificacions relatives a expedients d'execució subsidiària
18/08/2022 12:07 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 30 dies

Convocatòria de subvencions per activitats que promoguin la igualtat efectiva entre dones i homes i/o la diversitat afectiva, sexual i de gènere, durant l'any 2022
11/04/2022 14:21 - Registre de publicació

Aquestes subvencions estan dirigides a aquelles entitats/associacions que desenvolupin activitats en l'àmbit de la igualtat de dones i homes i/o la diversitat afectiva, sexual i de gènere, en el terme municipal de Cambrils o que afavoreixin a la ciutadania de Cambrils. Les activitats objecte de subvenció s’han de desenvolupar durant l’any 2022

Termini d'exposició: 30 dies

 

Aquestes subvencions tenen per finalitat:

 • Millorar la cohesió social del municipi, afavorint la xarxa associativa, la participació ciutadana i la cooperació entre el sector públic i el sector privat.
 • Donar suport a entitats sense ànim de lucre que treballen en l’àmbit de la igualtat efectiva entre dones i homes i/o la diversitat afectiva sexual i de gènere, per millorar la qualitat de vida de la ciutadania.
 • Promoure la participació i la col·laboració de la iniciativa social privada al municipi de Cambrils, o amb impacte sobre el mateix, per millorar el foment de la igualtat efectiva entre dones i homes i/o la diversitat afectiva sexual i de gènere.
 • Efectuar accions d’informació, sensibilització i educació per a la igualtat de gènere i/o la diversitat afectiva sexual i de gènere dels diferents grups de població.
 • Estimular i fomentar el moviment associatiu com a dinamitzador de l’activitat social.
 • Recolzar activitats que permetin l’apoderament de les dones i/o de les persones LGBTI+ així com el reforç de les seves relacions socials.

 

Seran subvencionables els supòsits següents:

En l’àmbit de la Igualtat efectiva entre dones i homes:

 • Projectes que fomentin la presència i la visibilitat de les dones a la vida social i associativa de la ciutat.
 • Iniciatives per promoure la igualtat efectiva entre dones i homes en els diferents àmbits de la vida quotidiana.
 • Iniciatives que incideixen en la sensibilització i prevenció de la violència masclista.
 • Programa d’activitats adreçades a les dones de caràcter lúdic, sensibilitzador, cultural, educatiu, preventiu, formatiu i de suport.

En l’àmbit de la Diversitat afectiva sexual i de gènere:

 • Projectes que fomentin la presència i la visibilitat de les persones LGBTI+ a la vida social i associativa de la ciutat.
 • Iniciatives per promoure la igualtat efectiva de les persones LGBTI+ en els diferents àmbits de la vida quotidiana.
 • Iniciatives que incideixen en la sensibilització i prevenció de la homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
 • Programa d’activitats adreçades a les persones LGBTI+ de caràcter lúdic, sensibilitzador, cultural, educatiu, preventiu, formatiu i de suport.

 

Qui ho pot demanar?

Poden acollir-se a aquests ajuts les entitats/associacions legalment constituïdes, que desenvolupin actuacions en matèria dels supòsits exposats abans, en el terme municipal de Cambrils o afavoreixin a la ciutadania de la nostra ciutat.Com es fa el tràmit?


Presenteu la sol·licitud al registre d’entrada de l’Ajuntament de Cambrils:


* Telemàticament: Instància genèrica a https://seu.cambrils.cat/ adjuntant els formularis de sol·licitud que podeu descarregar a: https://www.cambrils.cat/igualtat/ambits-tematics/subvencions 

 

Termini de presentació de sol·licituds fins al 25/05/22

 

Atorgament subvencions per al pagament del lloguer i de la hipoteca de l’habitatge habitual per l’any 2020
17/09/2021 14:12 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 1 mes

La Junta de Govern Local, en sessió del dia 10/09/2021, va aprovar l’atorgament de les subvencions per al pagament del lloguer i de la hipoteca de l’habitatge habitual per l’any 2020, a les persones relacionades a l’annex.

Convocatòria de subvencions per activitats que promoguin la salut pública durant l'any 2021
27/08/2021 09:27 - Registre de publicació

Aquestes subvencions estan dirigides a aquelles entitats/associacions que desenvolupin activitats en l'àmbit de la salut, en el terme municipal de Cambrils o que afavoreixin a la ciutadania de Cambrils. Les activitats objecte de subvenció s’han de desenvolupar durant l’any 2021

Termini d'exposició: 30 dies

Aquestes subvencions tenen per finalitat:

 • Donar suport a entitats sense ànim de lucre que treballen en l’àmbit de la salut per millorar la qualitat de vida de la ciutadania.
 • Promoure la participació i la col·laboració de la iniciativa social privada al municipi de Cambrils, o amb impacte sobre el mateix, per millorar la promoció i protecció de la salut.
 • Efectuar accions d’informació, sensibilització i educació per a la salut dels diferents grups de població.
 • Prevenir les malalties i atendre o donar suport a les persones afectades per les mateixes així com a ses familiars i cuidadors/es.

 Seran subvencionables els següents supòsits:

 • Projectes per la promoció i protecció de la salut i la prevenció de la malaltia, dirigits a la població en general o a col·lectius en particular.
 • Iniciatives per tal d’informar, sensibilitzar, formar sobre la salut, l’organització d’actes públics com jornades, seminaris, accions, activitats, etc. que facilitin el coneixement, la inserció i la rehabilitació de persones malaltes així com el suport a ses famílies i cuidadors/es per treballar la salut en general o en col·lectius en particular.

 

Qui ho pot demanar?

Poden acollir-se a aquests ajuts les entitats/associacions legalment constituïdes, que desenvolupin actuacions en matèria  de salut en el terme municipal de Cambrils o afavoreixin a la ciutadania de la nostra ciutat.

Com es fa el tràmit?
Presenteu la sol·licitud al registre d’entrada de l’Ajuntament de Cambrils:
* Telemàticament: Instància genèrica a https://seu.cambrils.cat/ adjuntant els formularis de sol·licitud que podeu descarregar a: https://www.cambrils.cat/ca/serveis/salut/subvencions-a-entitats 

Termini de presentació de sol·licituds fins al 11/10/21

 

Marc legal
* Normativa de Règim Local 
* Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

*Ordenança Municipal General de Subvencions.

*Llei 18/2009, de 22 d'octubrem de salut pública

Bases reguladores per a l'atorgament de subvencions en matèria de igualtat/LGBTI+
23/06/2021 08:33 - Registre de publicació

Aprovació inicial Bases reguladores per a l'atorgament de subvencions per a la realització d'activitats que promoguin la igualtat efectiva entre dones i homes i la diversitat afectiva sexual i de gènere.

Termini d'exposició: 20 dies

Bases reguladores per a l'atorgament de subvencions en matèria de salut pública
23/06/2021 08:31 - Registre de publicació

Aprovació inicial Bases reguladores per a l'atorgament de subvencions per a la realització d'activitats que promoguin la salut pública.

Termini d'exposició: 20 dies

Denegació sol·licituds subvencions per al pagament lloguer/hipoteca de l'habitatge habitual 2020
23/06/2021 08:30 - Registre de publicació

Denegació de les sol·licituds de subvencions d’urgència social per al pagament del lloguer i de la hipoteca de l’habitatge habitual per l’any 2020, a les persones que es relacionen a l’annex.

Termini d'exposició: 60 dies

Un cop revisada la documentació corresponent, es comprova que les persones relacionades no compleixen amb els requisits per poder ser beneficiàries d’aquesta subvenció, pels motius indicats que es detallen en cada cas.

Documents associats:
Subvenció de la Diputació de Tarragona en matèria de Protecció de la Salut Pública, COVID19
11/11/2020 08:29 - Registre de publicació

Subvenció concedida per la Diputació de Tarragona en matèria de Protecció de la Salut Pública, amb motiu de la COVID19, convocatòria 2020

Termini d'exposició: 5 anys

ACTUACIONS REALITZADES DERIVADES DE LA PANDEMIA COVID19
Es fa públic que en data 27 d’octubre de 2020 la Junta de Govern Local de la Diputació de Tarragona va acordar concedir a l’Ajuntament de Cambrils una subvenció per import de 45.944,63€, destinada a finançar despeses de bens i serveis derivats de la COVID 19

 

Documents associats:
CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS PER ACTIVITATS I INICIATIVES EN MATÈRIA DE SALUT DURANT L’ANY 2020
28/10/2020 12:27 - Registre de publicació

Subvencions dirigides a aquelles entitats/associacions que desenvolupin activitats en matèria de salut, en el terme municipal de Cambrils i que complementin les competències municipals en aquest àmbit. Les activitats objecte de subvenció han de desenvolupar-se durant l’any 2020

Termini d'exposició: 30 dies

Finalitat de la convocatòria:
* Millorar la cohesió del municipi, afavorint la xarxa associativa, la participació ciutadana i la cooperació entre sector públic i privat.
* Donar suport a entitats/associacions que treballen en el camp social de la salut, per tal de fomentar valors socials i millorar la qualitat de vida de la ciutadania.
* Promoure la participació i col·laboració de la iniciativa social privada en el camp de la salut a Cambrils, per tal de millorar la promoció, informació i educació per a la salut dels diferents grups de població.

*Prevenir les malalties i atendre o donar suport a les persones afectades per malalties, ses familiars i cuidadors/es.
* Estimular i fomentar el moviment associatiu com a dinamitzador de l’activitat social.

 

Seran subvencionables els supòsits següents:

 • Projectes per promoure la protecció, la promoció i la prevenció de la salut dirigits a la població en general o a col·lectius en particular.
 • Iniciatives per tal d’informar, sensibilitzar, formar sobre la salut, l’organització d’actes públics com jornades, seminaris, etc. que facilitin el coneixement, la inserció i la rehabilitació de persones malaltes.

Aquestes subvencions són compatibles amb qualsevol altra atorgada per altres administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import dels ajuts rebuts per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de l’activitat o el projecte a desenvolupar per al que s’ha sol·licitat la subvenció.

 

Qui ho pot demanar?

Poden acollir-se a aquests ajuts les entitats/associacions legalment constituïdes, que desenvolupin actuacions en l’àmbit de la salut en el terme municipal de Cambrils o afavoreixin a la ciutadania de la nostra ciutat.Com es fa el tràmit?
Presenteu la sol·licitud al registre d’entrada de l’Ajuntament de Cambrils:
* Telemàticament: https://seu.cambrils.cat/carpetaCiutadana/tramit/3647

El termini per presentar les sol·licituds és del 28 d'octubre al 28 de novembre.

 

Marc legal
* Normativa de Règim Local 
* Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

*Ordenança Municipal General de Subvencions.
* Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública.

 

logo

Ajuntament de Cambrils
Plaça de l'Ajuntament 4, 43850 Cambrils (Tarragona)
Tel. 977 794 579 | Nif. P4303800I

Seu Electrònica

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les cookies, per obtenir informació sobre les audiències que veuen els anuncis i el contingut, entre altres coses. Feu clic a continuació per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les seves dades personals per a aquests fins.

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.
Cookies Tècniques

JSESSIONID

Cookie generada per mantenir la sessió activa. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

cb-enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any

Cookies Analítiques

Google Analytics

Cookie analítica que medeix cóm interactuen els usuaris amb el contingut de la pàgina web.

Les cookies generades per google analytics son les següents:

 • _ga  S'utilitza per distingir als usuaris. Expira als 2 anys.
 • _gid  S'utilitza per distingir als usuaris. Expira al cap d'un dia.
 • _gat  S'utilitza per limitar el percentatge de les sol·licituds. Expira després d'1 minut.
 • AMP_TOKEN  S'utilitza per poder recuperar un ID de client del servei d'IDs de client de AMP. Expira entre 30 segons i 1 any
 • _gac_  Inclou informació de la campanya relativa a l'usuari. Expira als 90 dies.
Cookies de Tercers
No s'utilitzen cookies de tercers