Usted está aquí: Inicio → Ayuda

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES DE LA SEDE ELECTRÓNICAAYUDA GENERAL

Que es la Sede electrónica?

La Sede Electrónica del Ayuntamiento de Cambrils es el sitio en Internet desde el cual los ciudadanos pueden ejercer su derecho de acceso a la información, a los servicios y trámites de la Administració pública de forma telemática, con garantias de integritat y veracidad del contenido, d'acord a l'article 38 de la Ley 40/15 de Regimen Jurídico del Sector Público. El titular de la Sede, Ayuntamiento de Cambrils, es responsable de la veracidad, la integridad y la actualización del Contenido.

La información que puede encontrar es la relativa  a:

Normativa, documentos públicos, diarios oficiales, convocatorias de ofertas de empleo, perfil del contratante, actas y edictos, calendario fiscal, calendario de días inhabiles, etc.

Los trámites y las gestiones que se puden realizar con el Ayuntamiento mediante Internet, ahorrando desplazamientos a sus dependencias. Los trámites en línea facilitan la relación entre la ciudadania y el Ayuntamiento y acercan la administración a las personas. 

A quien va dirigida?

A todos los ciudadanos que opten por interactuar con el Ayuntamiento de Cambrils mediante Internet.

Què se puede realizar con la Sede electrónica?

Presentar documentación al Registro, consultar el estado de los expedientes, recibir notificaciones electrónicas y realizar gestiones que hasta ahora se realizaban de forma presencial. Consultar información referente a normativa, subvenciones, documentos públicos, diarios oficiales, perfil del contratante, etc.

Tenen la mateixa validesa les gestions realitzades a la Seu que de forma presencial?

Sí, tenen la mateixa validesa els tràmits realitzats a través de la Seu Electrònica que els efectuats de forma presencial.

És segur utilitzar els serveis de la Seu?

La comunicació entre vostè i la Seu és segura. Tota la informació viatja xifrada, els certificats electrònics garanteixen la identitat d'ambdues parts. Les dades personals que vostè envia per Internet estan xifrades i, una vegada guardades en els nostres sistemes, utilitzem els mitjans necessaris per protegir-les, en compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i de la seva normativa de desenvolupament.

Quan es pot utilitzar la Seu electrònica?

Es pot accedir a ella per realitzar tràmits i consultar informació durant 24 hores els 365 dies de l'any des de qualsevol lloc.

Cal tenir en compte que els tràmits realitzats en dies inhàbils s'entendran efectuats el primer dia hàbil següent.

Quina data i hora es tenen en compte per al còmput de terminis?

Per al còmput de terminis de qualsevol tràmit, la data i l'hora que tindran validesa legal seran les oficials de la Seu  i no les de l'equip des del qual es realitzi el tràmit (tal com disposa l'article 26.1 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics). Pel que fa a la data i l'hora, es tindran en compte les de confirmació del tràmit, quan el ciutadà confirma la sol·licitud i/o els documents i rep el rebut corresponent del Registre. Per exemple, suposem un tràmit administratiu el termini del qual acaba el 20 de setembre. Si vostè comença a emplenar la seva sol·licitud a les 23:50 hores però acaba a les 00:10 hores de l'endemà, la sol·licitud estarà fora de termini.

A més, cal tenir en compte que els tràmits realitzats en dies inhàbils s'entendran efectuats el primer dia hàbil següent.

Què és la còpia electrònica autèntica?

La còpia electrònica autèntica és un document electrònic, signat digitalment, que és idèntic i té la mateixa eficàcia jurídica que el document electrònic original que apareix en la Seu Electrònica en el moment en què es fa la consulta. Cal tenir en compte que la validesa legal la té el document digital, no la còpia impresa en paper.

La còpia electrònica autèntica o autoritzada és l’equivalent electrònic de la còpia autèntica o autoritzada en paper, i es troba regulada pels articles 43 al 46 del Reial Decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

Què és el registre electrònic de publicacions?

El registre de publicacions de la Seu Electrònica recull les evidències electròniques en relació a la publicació i la disponibilitat dels continguts de la Seu.

Les evidències electròniques són el rastre que deixa el contingut dins la Seu. Permeten demostrar el moment en què ha estat publicat cadascun dels continguts i el temps que ha estat disponible a la Seu. També permeten demostrar que si durant aquest temps el contingut ha variat. En qualsevol cas, les evidències electròniques permeten demostrar qui ha dut a terme cada una de les accions.

L’altra característica de les evidències electròniques és la correcta preservació de la cadena de custodia, de manera que existeixin garanties que la prova no pot ser manipulada i, per tant, pot ser presentada davant un tribunal com a prova fefaent i verídica. D’aquesta manera, queden garantits els drets dels ciutadans i la independència i la transparència dels continguts de la Seu Electrònica.

Recomanacions de seguretat
 • Mai no li demanarem per correu electrònic ni el seu certificat ni el seu codi PIN. Desconfiï si algú els els demana.
 • Mantingui actualitzat el seu sistema operatiu, antivirus i navegador.
 • Accedeixi a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Cambrils des d'un web fiable. No accedeixi des d'enllaços que trobi a correus electrònics ni a d'altres webs.
 • No escrigui el codi PIN del seu certificat si hi ha algú a prop que pugui distingir què tecleja.
 • Mai no desi el codi PIN del seu certificat si es troba en un ordinador que no és l'habitual.
 • Tanqui correctament el navegador si utilitza ordinadors de llocs públics o als quals hi tinguin accés terceres persones.
 • Esculli un codi PIN difícil d'encertar per reforçar la seva seguretat. No utilitzi dades fàcilment deduïbles com la data de naixement, o que porti anotades en algun lloc.
Si no troba el què busca o necessita ajuda

A la part superior dreta de la pantalla trobarà un cercador que li facilitarà l'accés als continguts.

AJUDA DE CERTIFICATS

Què és un certificat digital?

És un document electrònic que garanteix la identitat d'una persona en un sistema informàtic i permet realitzar tràmits telemàtics amb plenes garanties tècniques i jurídiques en diferents portals o plataformes.

Els certificats han de ser emesos per una entitat de certificació (entitat de confiança que s’encarrega de verificar les identitats certificades, com per exemple, la Generalitat de Catalunya).

Quin aspecte té un certificat digital?

Com que es tracta d’un fitxer electrònic, el certificat pot trobar-se en una memòria USB, en un CD, instal·lat en un ordinador o contingut en una targeta amb un xip integrat.

Per saber si ja tenim algun certificat instal·lat a l’ordinador, el podem buscar al navegador web:

En el cas que el navegador sigui Internet Explorer haureu d'accedir a:

Eines - Opcions d'Internet - A la pestanya" Contingut", premeu el botó "Certificats". Si el certificat està correctament instal·lat, apareixerà a la pestanya "Personal" d'aquesta finestra.

En  el cas que el navegador sigui Mozilla Firefox haureu d'accedir a:

Eines - Opcions - Avançat - A la pestanya "Xifratge", premeu el botó "Visualitza els certificats". Si el certificat està correctament instal·lat, apareixerà a la pestanya "Els vostres certificats" d'aquesta finestra.

Per a què serveix un certificat digital?

Un certificat digital permet:

 • Identificar-se i garantir la identitat de l’usuari a Internet.
 • Signar documents electrònics amb validesa legal.
 • Enviar informació entre dues parts de forma segura i íntegra.
 • Accedir al servei d’una forma més directa, ja que no és necessari recordar l’usuari i la clau.
 • Accedir a informació personal i/o continguts restringits.
Com es pot obtenir un certificat digital?

A Catalunya, el principal proveïdor de certificats digitals és l’Agència Catalana de Certificació, CATCert. A través del seu web www.idcat.net, es pot iniciar el tràmit per obtenir el certificat. El procés consta de tres passos molt senzills:

 • Sol·licitar el certificat a través d’Internet.
 • Validar-lo en qualsevol Entitat de Registre Validadora, on es comprovarà la veracitat de les dades.
 • Instal·lar-lo a l’ordinador.

El certificat idCAT, que emet l'Agència Catalana de Certificació, és grtuït. El seu principal avantatge és la seva portabilitat, ja que el certificat es pot utilitzar en qualsevol ordinador.

Els nous DNI ja incorporen certificats electrònics. En aquest cas, per utilitzar-los, és indispensable un lector de targetes. es pot trobar més informació al web oficial del DNI electrònic http://www.dnielectronico.es.

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre també ofereix un certificat digital àmpliament reconegut. A través del seu web http://www.fnmt.es es pot iniciar el tràmit per sol·licitar-lo.

Com s'utilitza un certificat digital?

Per utilitzar un certificat es necessita:

 1. Disposar d'un certificat digital reconegut per la Carpeta de serveis i tràmits (idCAT, DNIe ...).
 2. Tenir un dispositiu USB o lector de targetes xip compatible amb el certificat.
 3. Tenir instal·lats correctament els components de software que ha proporcionat l'entitat emissora del certificat i els drivers del dispositiu USB o lector de targetes.
Quina validesa legal té un certificat digital?

Segons l’article 3 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de Firma Electrònica, "la signatura electrònica reconeguda tindrà respecte a les dades consignades en forma electrònica el mateix valor que la signatura manuscrita en relació amb les consignades en paper".

Quins certificats s'admeten?

Els ciutadans que es relacionin a través de mitjans telemàtics amb l'Ajuntament de Cambrils podran utilitzar, en qualsevol cas, els sistemes de firma electrònica incorporats al Document Nacional d'Identitat (DNIe). Tota la informació relacionada amb aquest dispositiu es pot trobar a  http://www.dnielectronico.es/

També es poden utilitzar qualsevol dels següents certificats emesos per alguna de les Autoritats de Certificació classificades per l'Agència Catalana de certificació (CATCert):

 • IdCat (Agència Catalana de Certificació)
 • Ceres Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda (FNMT - RCM)
Es poden utilitzar diversos certificats?

Vostè pot tenir més d'un certificat en el seu ordinador i en el moment d'utilitzar-ho se li preguntarà quin d'ells vol utilitzar.

RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

Què cal fer si noes pot accedir amb certificat?
 • Comprovar que el navegador conegui el certificat
 • Si no es troba el certificat al navegador:
  • Si s'utilitza una targeta amb xip o un clauer USB, cal assegurar-se que està correctament connectada.
  • Assegurar-se d’haver seguit correctament les instruccions d'utilització proporcionades per l’entitat emissora del certificat.
  • Si malgrat tot no es troba el certificat, contactar amb el servei tècnic de l’emissor del certificat.
 • Si trobeu el certificat al navegador però:
  • Si es navega amb Firefox i es té més d’un certificat, cal marcar l’opció: Eines – Opcions – Avançat – Xifratge – Selecciona’n un automàticament.
  • Comprovar que el certificat no hagi caducat.
  • Comprovar que el certificat no mostri cap error de comprovació.
  • Comprovar que sigui un dels certificats admesos al web.
  • Tancar i reiniciar el navegador.
  • Reiniciar l'ordinador i tornar-ho a provar.
Què cal fer si no es pot accedir-hi amb el clauer IdCat?

Instal·lar el programari del clauer.
Per a Internet Explorer:

Per a Mozilla Firefox:

 • Instal·lar el suport per a Mozilla Firefox des d’Inici – programes – CATcert – clauer idCAT o instal·lar les claus públiques d’idCAT des de http://www.idcat.net

Cal assegurar-se que es té el clauer connectat i que l'ordinador el reconeix.

Assegurar-se que el certificat no està revocat, bloquejat o que ha caducat.

Si continua fallant, reiniciar l'ordinador.

Resolució de problemes del clauer idCAT:

http://www.idcat.net

902 901 080

info@catcert.net

Què cal fer si no es pot accedir amb el DNI electrònic?
 • Assegurar-se que s'ha instal·lat el programari correcte de http://www.dnielectronico.es
 • Assegurar-se que s'ha instal·lat les claus públiques necessàries des de http://www.dnielectronico.es
 • Assegurar-se que l'ordinador té correctament instal·lat un lector de targetes criptogràfiques.
 • Assegurar-se de tenir el DNIe correctament inserit dins el lector de targetes criptogràfiques.
 • Comprovar que el certificat no hagi caducat o que estigui revocat o bloquejat.
 • Si continua fallant, provar de reiniciar el vostre ordinador.

Resolució de problemes del DNIe al Servei d'Atenció a la Ciutadania
http://www.dnielectronico.es

900 364 463

sac@dnielectronico.es

logo

Ayuntamiento de Cambrils
Plaça de l'Ajuntament 4, 43850 Cambrils (Tarragona)
Tel. 977 794 579 | Nif. P4303800I

Sede Electrónica

Su privacidad es muy importante para nosotros

Este sitio web utiliza tecnologías, como las cookies, para obtener información sobre las audiencias que vieron los anuncios y el contenido, entre otras cosas. Haga clic a continuación para autorizar el uso de esta tecnología y el procesamiento de sus datos personales para estos fines.

Su privacidad es muy importante para nosotros

Puede establezer sus preferencias y consentimientos depenendiendo de como quiere que se utilizen sus datos personales para los fines detallados a continuación

Cookies Técnicas

JSESSIONID

Cookie generada para mantener la sesión activa. La cookie expira al cerrar la sesión.

cb-enabled

Cookie técnica y estrictamente necesaria que contiene el valor de si se han aceptado la utilización de cookies. Expira después de un año

Cookies Analíticas

Google Analytics

Cookie analítica que mide cómo interactuan los usuarios con el contenido de la página web.

Las cookies generadas por google analytics son las siguientes:

 • _ga  Se utiliza para distinguir usuarios. Expira a los 2 años.
 • _gid  Se utiliza para distinguir usuarios. Expira después de un dia.
 • _gat  Se utiliza para limitar el porcentaje de las solicitudes. Expira al minuto.
 • AMP_TOKEN  Se utiliza para poder recuperar un ID de cliente del servicio de ID de cliente de AMP. Expira entre 30 segundos y 1 año
 • _gac_  Incluye información de la campaña relativa al usuario. Expira a los 90 días.
Cookies de Terceros
No se utilitzan cookies de terceros