Convocatorias de ayudas y subvenciones

Subvencions per activitats que promoguin la igualtat entre dones i homes i la diversitat afectiva sexual i de gènere, durant l'any 2023
16/05/2023 11:38 - Registro de publicación

Información general

Adreçat a aquelles entitats/associacions que desenvolupin activitats en matèria d'igualtat/LGBTI+, a Cambrils o que beneficiin a la població de Cambrils. Les activitats s’han de portar a terme durant l’any 2023

Finalitat de la convocatòria:

*Millorar la cohesió social del municipi, afavorint la xarxa associativa, la participació ciutadana i la cooperació entre el sector públic i el sector privat.

*Donar suport a entitats sense ànim de lucre que treballen en l’àmbit de la igualtat efectiva entre dones i homes i/o la diversitat afectiva, sexual i de gènere, per millorar la qualitat de vida de la ciutadania.

*Promoure la participació i la col·laboració de la iniciativa social privada al municipi de Cambrils, o amb impacte sobre el mateix, per millorar el foment de la igualtat efectiva entre dones i homes i/o la diversitat afectiva, sexual i de gènere.

*Efectuar accions d’informació, sensibilització i educació per a la igualtat de gènere i/o la diversitat afectiva, sexual i de gènere dels diferents grups de població.

*Estimular i fomentar el moviment associatiu com a dinamitzador de l’activitat social.

*Recolzar activitats que permetin l’apoderament de les dones i/o de les persones LGBTI+, així com el reforç de les seves relacions socials.

Seran subvencionables els següents supòsits:

En l’àmbit de la Igualtat efectiva entre dones i homes:

*Projectes que fomentin la presència i la visibilitat de les dones a la vida social i associativa de la ciutat.

*Iniciatives per promoure la igualtat efectiva entre dones i homes en els diferents àmbits de la vida quotidiana.

*Iniciatives que incideixen en la sensibilització i prevenció de la violència masclista.

*Programa d’activitats adreçades a les dones de caràcter lúdic, sensibilitzador, cultural, educatiu, preventiu, formatiu i de suport.

En l’àmbit de la Diversitat afectiva sexual i de gènere:

*Projectes que fomentin la presència i la visibilitat de les persones LGBTI+ a la vida social i associativa de la ciutat.

*Iniciatives per promoure la igualtat efectiva de les persones LGBTI+ en els diferents àmbits de la vida quotidiana.

*Iniciatives que incideixen en la sensibilització i prevenció de la homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

*Programa d’activitats adreçades a les persones LGBTI+ de caràcter lúdic, sensibilitzador, cultural, educatiu, preventiu, formatiu i de suport.

Solicitudes

Plazo de presentación de solicitudes del 17/05/2023 al 27/06/2023

Lugar de presentación

Presenteu la sol·licitud al registre d’entrada de l’Ajuntament de Cambrils, de forma telemàtica a la seu electrònica 

 1. Empleneu els formularis de sol·licitud (que podeu descarregar a continuació) documents necessaris per aquest tràmit
 2. Cumplimenteu els camps de la Instància Genèrica
 3. Durant el procés de tramitació de la instància genèrica, adjunteu els formularis específics de la sol·licitud de subvenció.

URL de las solicitudes Tramitación de la solicitud

Plazo de la solicitud

Del 17 de maig fins al 27 de juny (ambdós inclosos)

Més informació a: https://www.cambrils.cat/igualtat/ambits-tematics/subvencions

Justificaciones

Plazo de presentación de justificaciones hasta el 31/01/2024

Lugar de presentación

La justificació de la subvenció s’efectuarà, un cop realitzat el projecte o l’activitat, i es farà presentant al registre d’entrada de la seu electrònica, de forma telemàtica 

 1. Empleneu els formularis de justificació (que podeu descarregar a continuació) necessaris per aquest tràmit.
 2. Cumplimenteu la instància genèrica.
 3. Durant el procés de tramitació de la instància genèrica, adjunteu els formularis específics de la justificació de subvenció, les factures i altres documents que creieu oportuns per a justificar de forma correcta.

 

Per a la justificació de la subvenció caldrà aportar la documentació acreditativa de la realització de l’activitat/s que es concreta amb la presentació de la següent documentació:

 1. Formulari de justificació de subvenció(Model S-3).
 2. Memòria de l’activitat(Model Annex 8). Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades.
 3. Memòria econòmica(Model Annex 2). Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat, amb el següent contingut:
  1. Detall d’ingressos i despeses.Relació d’ingressos i de despeses respecte a l’activitat per la que es demana la subvenció. Informació dels imports aprovats i/o rebuts en concepte de subvenció per aquella mateixa activitat durant l’any 2022. Indicar també les aportacions econòmiques fetes per les persones sòcies a través de quotes i similars respecte aquella activitat.
  2. Factures. Relació numerada de les factures presentades. Poden ser originals o fotocòpies de les mateixes. Les factures i altres justificants de les despeses efectuades s’hauran d’ajustar a les condicions  que es troben establertes a l'apartat 13 de la convocatòria; i a l'apartat 17 de les bases reguladores. La relació de factures es detalla en el formulari Annex 2 BIS.

En cas de no complir-se els requisits exigits es procedirà a rebutjar els justificants que no s'ajustin a la normativa vigent i al requeriment de devolució de la subvenció si fos el cas de no quedar correctament justificada.

Així mateix, s’hauran de justificar les despeses per import, igual o superior, als ingressos obtinguts per les persones beneficiàries més la subvenció atorgada pel desenvolupament de l’activitat/s.

En tot cas, els documents que es presentin per la justificació de la subvenció s’hauran d’ajustar al que estableix l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Cambrils.

URL de las justificaciones Tramitación de la justificación

Plazo de la justificación

El termini de justificació de les actuacions subvencionades per l’exercici 2023 serà fins al 31/01/2024 com a data màxima.

logo

Ayuntamiento de Cambrils
Plaça de l'Ajuntament 4, 43850 Cambrils (Tarragona)
Tel. 977 794 579 | Nif. P4303800I

Sede Electrónica
Configuración de cookies

Le informamos que en este sitio web utilizamos cookies tanto propias como de terceros para ofrecerle un mejor servicio, de acuerdo con sus hábitos de navegación. Puede consultar la política de cookies: AQUÍ

A continuación puede elegir qué cookies desea aceptar o rechazar según su finalidad.

Estrictamente necesarias (necesarias)

Cookies estrictamente necesarias para el funcionamiento del sitio web. Estas cookies no pueden rechazarse y son las encargadas entre otros fines de permitir la identificación de un usuario registrado o guardar la configuración de cookies.

2 Aplicaciones

Ajustes de las cookies (necesarias)

cb_enabled. Almacena los ajustes de las cookies

Finalidad: Estrictamente necesarias

Sessión (necesarias)

JSESSIONID. Permite al usuario inicar sesión

Finalidad: Estrictamente necesarias

Analíticas

Cookies que se encargan de analizar el comportamiento del usuario para mejorar el servicio proporcionado.

1 Aplicación

Google Analytics

Finalidad: Analíticas