Convocatorias de ayudas y subvenciones

Subvencions per activitats que promoguin la salut pública durant l'any 2023
01/09/2022 10:28 - Registro de publicación

Información general

Subvencions adreçades a entitats/associacions que desenvolupin activitats en matèria de salut a Cambrils o que beneficiin a la població del municipi. Les activitats s’han de desenvolupar durant l’any 2023.

Són subvencionables els següents supòsits:

*Projectes per la promoció i protecció de la salut i la prevenció de la malaltia, dirigits a la població en general o a col·lectius en particular.

*Iniciatives per tal d’informar, sensibilitzar, formar sobre la salut, l’organització d’actes públics com jornades, seminaris, accions, activitats, etc. que facilitin el coneixement, la inserció i la rehabilitació de persones malaltes així com el suport a ses famílies i cuidadors/es per treballar la salut en general o en col·lectius en particular.

Bases

Plazo de exposición: 30 dies hàbils

Resoluciones

Solicitudes

Plazo de presentación de solicitudes del 12/05/2023 al 22/06/2023

Lugar de presentación

Presenteu la sol·licitud al registre d’entrada de l’Ajuntament de Cambrils, de forma telemàtica a la seu electrònica (https://tramits.cambrils.cat/OAC/CdT.jsp?tramit=1

 1. Empleneu els formularis de sol·licitud necessaris per aquest tràmit (podeu descarregar-los a continuació)
 2. Cumplimenteu la instància genèrica.
 3. Durant el procés de tramitació, adjunteu els formularis específics de la sol·licitud de subvenció.

URL de las solicitudes Tramitación de la solicitud

Justificaciones

Plazo de presentación de justificaciones hasta el 31/01/2024

Lugar de presentación

La justificació de la subvenció s’efectuarà, un cop realitzat el projecte o l’activitat, i es farà presentant al registre d’entrada de la seu electrònica (https://tramits.cambrils.cat/OAC/CdT.jsp?tramit=1)

 1. Empleneu els formularis de justificació necessaris per aquest tràmit (que podeu descarregar a continuació) 
 2. Cumplimenteu la instància genèrica.
 3. Durant el procés de tramitació, adjunteu els formularis específics de la justificació de subvenció, les factures i altres documents que creieu oportuns per a justificar de forma correcta.

 

DOCUMENTACIÓ:

 1. Formulari de justificació de subvenció(Model S-3)
 1. Memòria de l’activitat(Model Annex 8). Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades.
 1. Memòria econòmica(Model Annex 2). Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat, amb el següent contingut:
 • *Detall d’ingressos i despeses. Relació d’ingressos i de despeses respecte a l’activitat subvencionada. Informació dels imports aprovats i/o rebuts en concepte de subvenció per aquella mateixa activitat durant l’any 2022. Indicar també les aportacions econòmiques fetes per les persones sòcies a través de quotes i similars respecte aquella activitat.
 • *Factures. Relació numerada de les factures presentades. Poden ser originals o fotocòpies de les mateixes.

Les factures i altres justificants de les despeses efectuades s’hauran d’ajustar a les condicions  que es troben establertes a l'apartat 13 de la convocatòria; i a l'apartat 17 de les bases reguladores.

 

*Model Annex 2 BIS: formulari complementari de la relació de factures per justificar.

 

 

En cas de no complir-se els requisits exigits es procedirà a rebutjar els justificants que no s'ajustin a la normativa vigent i al requeriment de devolució de la subvenció si fos el cas de no quedar correctament justificada.

 

S’hauran de justificar les despeses per import, igual o superior, als ingressos obtinguts per les persones beneficiàries més la subvenció atorgada pel desenvolupament de l’activitat/s.

 

URL de las justificaciones Tramitación de la justificación

logo

Ayuntamiento de Cambrils
Plaça de l'Ajuntament 4, 43850 Cambrils (Tarragona)
Tel. 977 794 579 | Nif. P4303800I

Sede Electrónica
Configuración de cookies

Le informamos que en este sitio web utilizamos cookies tanto propias como de terceros para ofrecerle un mejor servicio, de acuerdo con sus hábitos de navegación. Puede consultar la política de cookies: AQUÍ

A continuación puede elegir qué cookies desea aceptar o rechazar según su finalidad.

Estrictamente necesarias (necesarias)

Cookies estrictamente necesarias para el funcionamiento del sitio web. Estas cookies no pueden rechazarse y son las encargadas entre otros fines de permitir la identificación de un usuario registrado o guardar la configuración de cookies.

2 Aplicaciones

Ajustes de las cookies (necesarias)

cb_enabled. Almacena los ajustes de las cookies

Finalidad: Estrictamente necesarias

Sessión (necesarias)

JSESSIONID. Permite al usuario inicar sesión

Finalidad: Estrictamente necesarias

Analíticas

Cookies que se encargan de analizar el comportamiento del usuario para mejorar el servicio proporcionado.

1 Aplicación

Google Analytics

Finalidad: Analíticas