Catàleg de Tràmits
Llegenda de símbols
Tipus de tràmits
  • Tràmit informatiuTràmit informatiu
  • Tràmit sense certificatTràmit sense certificat
  • Tràmit amb certificatTràmit amb certificat
Opcions
  • ImpresosImpresos
  • PagamentPagament

Catàleg de Tràmits

Dret d'accés a la informació pública

(IOP3400.01) Procediment per a la petició d’informació pública per part del ciutadà


Tramitar amb certificat
Informació

Informació publicada
Al Cambrils Govern Obert podeu accedir a la informació sobre dades i continguts de diversa naturalesa relacionats amb l’activitat municipal: informació institucional i organitzativa, gestió econòmica i pressupostària, informació de rellevància jurídica, contractació pública, etc. És a dir, tot allò que es coneix com a publicitat activa.

Informació no publicada
Quan la informació a la que voleu tenir accés no està publicada en el Portal o altres webs municipals, podeu sol·licitar-la a través d’aquest formulari i així exercir el Dret d’accés a la informació pública.
Podeu demanar-nos tota aquella informació que ha estat elaborada pel propi ajuntament i també aquella que tenim com a conseqüència de la nostra activitat o en l’exercici de les nostres funcions, sense necessitat de justificar l’interès ni la motivació de la vostra sol·licitud.

Totes les peticions seran ateses en el termini màxim d’un mes i, sempre que sigui possible, la informació us serà lliurada en la forma i el format que ens demaneu:

* consultant les dades en el lloc on es troben dipositades 
* rebent la informació en suport electrònic o en suport paper per correu electrònic o postal, o
* recollint la informació presencialment a les dependències municipals

Només es denegarà l’accés a la informació si cal aplicar algun dels límits o restriccions regulats per les lleis de transparència, és a dir, quan el coneixement o la divulgació de la informació comporta perjudicis a menors d’edat, la intimitat, el secret professional, la seguretat pública, etc.
Per a més informació, consulteu la normativa aplicable

 

COM ES FA EL TRÀMIT?

* Presencialment o per correu postal a l’OAC, només per persones físiques. 
 
* Electrònicament amb idCAT mòbil / certificat digital, tant per persones físiques com jurídiques.
 1. Cliqueu TRAMITAR AMB CERTIFICAT.
 2. Durant el procés de tramitació de la instancia, adjunteu la documentació necessària per la tramitació corresponent.
 

PREU 

Gratuït si les dades existeixen en format electrònic o si són consultades en el lloc on es troben dipositades.
L’expedició de còpies i la transposició a formats diferents de l’original estan subjectes a contraprestació econòmica, que en cap cas excedirà el cost de l’operació. En aquests casos, el servei responsable de resoldre us informarà prèviament del cost aproximat i la forma de pagament.
 

RECURSOS ADMINISTRATIUS

Contra la denegació de l’exercici del dret d’accés a la informació pública es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que ha dictat la resolució, previ al contenciós administració. També es pot formular reclamació davant la Comissió de Garantia d’Accés a la Informació Pública.
 

ORGANISME RESPONSABLE

Ajuntament de Cambrils 
 

NORMATIVA

Llei 19/2014, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern

 

QUI HO POT DEMANAR?

Totes les persones a partir de 16 anys, a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda.Termini resolució

Termini legal de resolució i silenci administratiu:
* 30 dies.

Finalitzat el termini de resolució, l’efecte del silenci administratiu és el següent:
* Positiu, excepte si concorre algun dels límits d’accés a la informació pública.Tramitar amb certificat

Ajuntament de Cambrils
Plaça de l'Ajuntament 4, 43850 Cambrils (Tarragona)
Tel. 977 794 579 | Nif. P4303800I

Seu Electrònica