Catàleg de Tràmits
Llegenda de símbols
Tipus de tràmits
  • Tràmit informatiuTràmit informatiu
  • Tràmit sense certificatTràmit sense certificat
  • Tràmit amb certificatTràmit amb certificat
Opcions
  • ImpresosImpresos
  • PagamentPagament

Catàleg de Tràmits

Subvencions i beques per a joves, entitats juvenils i grups de joves no formals

(IOP 2505.05 ) Sol·licitar subvenció per a la realització de projectes adreçats a joves


Tramitar amb certificat
Informació

La convocatòria per a l’atorgament  de subvencions i beques són per a la realització de projectes adreçats a joves realitzats per entitats juvenils i grups de joves no formals (sense personalitat jurídica); iniciatives i projectes d’utilitat social, que contribueixin a assolir els objectius del Pla Local de Joventut de Cambrils en el terme municipal de Cambrils.

Poden optar-hi els projectes de l’àmbit d’emancipació i de la participació. Es poden presentar programes anuals que recullin el pla d’activitats ordinàries i habituals, i també projectes extraordinaris per a un ajut puntual.

Són compatibles amb altres beques, ajuts, subvencions o premis per a la mateixa finalitat.

Les actuacions objecte d’aqueste beques i subvencions s’han de realitzar al llarg de l’any natural de la convocatòria.

S’atorguen per concurrència competitiva.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

* Les sol·licituds de subvencions per a entitats juvenils fins el 17 de juny de 2019.
* Les beques per a grups de joves no formals fins el 15 de novembre de 2019.
* Beques de producció artística fins el 15 de novembre de 2019.
 

COM ES FA EL TRÀMIT?

* Presencialment o per correu postal a l’OAC, només per persones físiques. Trobareu la sol·licitud al peu d’aquesta pàgina.
 
* Electrònicament amb idCAT mòbil / certificat digital, tant per persones físiques com jurídiques.
 1. Empleneu la instància específica i/o els documents necessaris per aquest tràmit que trobareu al FINAL d’aquesta pàgina.
2. Deseu-los al vostre PC, Tablet, etc en format pdf per poder recuperar-los després.
3. Cliqueu TRAMITAR AMB CERTIFICAT.
4. Durant el procés de tramitació de la instància genèrica, adjunteu la instancia específica i els altres documents necessaris per la sol·licitud que heu desat.
 
 

NORMATIVA MUNICIPAL

* Convocatòria de subvencions i beques per a entitats juvenils i grups de joves no formals. 
* Modificació de les bases de subvencions i beques per a entitats juvenils i grups de joves.
* Bases per l’atorgament de subvencions i beques per la realització de projectes adreçats a joves i realitzats per entitats juvenils i grups de joves no formals. 

 

MÉS INFORMACIÓTermini resolució

3 mesos a comptar a partir de l’endemà de la data de finalització de presentació de sol·licituds.
El silenci és desestimatori.Documentació

Per a sol·licitar la subvenció/beca:
* Sol·licitud de subvenció/beca 
* Projecte i/o activitat pel qual es demana subvenció amb els mínims establerts al model
* Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments

Només per entitats i/o seccions juvenils:
Cal tenir actualitzada al Registre Municipal d’Entitats, abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds per a aquestes subvencions, la següent documentació:
* Estatuts de l’entitat
* NIF de l’entitat
* Documentació de nomenament de la persona que ostenta la representació legal de l’associació o entitat
* DNI del o de la  representant legal de l’entitat
* Si escau, atorgament de poders de representació de la persona corresponent i el seu DNI
* En el cas de les seccions juvenils, també DNI i documentació de nomenament de la persona responsable de la secció juvenil

Per a justificar la subvenció:
Formulari de justificació
* Memòria explicativa de l’activitat/projecte
* Els justificants econòmicsDocumentsTramitar amb certificat

Ajuntament de Cambrils
Plaça de l'Ajuntament 4, 43850 Cambrils (Tarragona)
Tel. 977 794 579 | Nif. P4303800I

Seu Electrònica