Catàleg de Tràmits
Llegenda de símbols
Tipus de tràmits
  • Tràmit informatiuTràmit informatiu
  • Tràmit sense certificatTràmit sense certificat
  • Tràmit amb certificatTràmit amb certificat
Opcions
  • ImpresosImpresos
  • PagamentPagament

Catàleg de Tràmits

Alta guals-prohibicions d'aparcament i/o rebaix de vorera

(IOP 0003.01.00 )-Sol·licitud de prohibició d'estacionament i/o rebaix de vorera


Tramitar amb certificat
Informació

Sobre el gual
* La placa de prohibició d’aparcament serà lliurada per l’Ajuntament previ abonament de les tarifes corresponents. 

* Els habitatges unifamiliars hauran de disposar de llicència de primera ocupació atorgada i els aparcaments comunitaris de la llicencia d’activitats i acta favorable de posada en funcionament.

*Les taxes tindran caràcter irreduïble. Quan l’aprofitament especial ha estat autoritzat o prorrogat per a diferents exercicis, el periode impositiu serà l’any natural.
En el supòsit d’inici de la utlització privativa o aprofitament especial (alta nova): quan s’inicïi el gaudi de l’aprofitament especial en el primer semestre, s’abonarà la quota íntegra. Si l’inici del gaudi té lloc en el segon semestre (a partir de l’1 de juliol), es liquidarà la meitat de la quota anual.

* Les baixes del padró tindran efectes a partir de l’exercici següent a la petició formal de l’interessat. En qualsevol cas i per a que la baixa tingui efectes caldrà que l’interessat retorni a l’Ajuntament la placa de prohibició d’estacionament i esborri la línia groga de la calçada.

Sobre el rebaix de vorera
El rebaix de la vorera anirà a càrrec de la persona interessada.
Cal tramitar una llicència d’obra menor

Senyalització horitzontal de la via pública (línia groga)
La senyalització horitzontal de la via pública en motiu de l’alta o baixa de la prohibició d’estacionament de vehicles será realitzada per l’Ajuntament, que s’encarregarà de pintar i/o despintar la línia groga i la senyalització viària existent, segons els casos. Es preveu un termini d’execució dels treballs de senyalització de 10 dies des de la data de l’informe favorable de l’inspector.

 

QUI HO POT DEMANAR?

La persona interessada, propietària de la finca, independentment de què tingui la plena propietat, l'úsdefruit o la nua propietat, o el seu representant degudament acreditat. El propietari haurà d’autoritzar expressament al representant a fer el tràmit en nom seu. La llicència de gual anirà sempre a nom del propietari de l’immoble o local.
 

COM ES FA EL TRÀMIT?

* Presencialment o per correu postal a l’OAC, només per persones físiques. Trobareu la sol·licitud al peu d’aquesta pàgina.
 
* Electrònicament amb idCAT mòbil / certificat digital, tant per persones físiques com jurídiques.
 1. Empleneu la instància específica i/o els documents necessaris per aquest tràmit que trobareu al FINAL d’aquesta pàgina.
2. Deseu-los al vostre PC, Tablet, etc en format pdf per poder recuperar-los després.
3. Cliqueu TRAMITAR AMB CERTIFICAT.
4. Durant el procés de tramitació de la instància genèrica, adjunteu la instancia específica i els altres documents necessaris per la sol·licitud que heu desat.

En el cas de prohibició d’estacionament davant garatge particular de fins a 4m. cal demanar cita prèvia amb el servei d’inspecció per la confirmació del permís de prohibició i lliurament de placa.


PREU 2019

197,08 € prohibició d’estacionament davant garatge particular de fins a 4m.
 18,50 € la placa (ord.fisc. 25)
53,00 € línia groga per l’alta o baixa de la prohibició d’estacionament fins a 4m.
 254,87 € prohibició d’estacionament davant garatge particular de més de 4m.
 151,35 € prohibició d’estacionament per entrada i sortida a obres.
151,35 € prohibició d’estacionament davant d’un garatge d’ús comercial, industrial o agrícola.
3,07 € garatges col·lectius (increment de), a partir de 3 vehicles.
133,96 € reserves d’aparcament per càrrega i descàrrega per ml

Pagament
En el cas de prohibició d’estacionament davant garatge particular fins a 4 m.
El pagament de la taxa és en règim d’autoliquidació. Per tant, s’emetrà l’autoliquidació en el moment de presentar la sol·licitud en el registre d’entrada. Els senyal de prohibició serà lliurat per l’Ajuntament previ abonament de les tarifes corresponents.

En el cas de presentar la sol·licitud telemàticament o per correu postal, l’Ajuntament us farà arribar la liquidació de la taxa a pagar per correu certificat.

Per la resta de prohibicions
L’Ajuntament us farà arribar la liquidació de la taxa a pagar per correu certificat.
 

NORMATIVA MUNICIPAL

* Ordenança fiscal nº 16 reguladora de la taxa per aprofitament especial o utilització privativa dels béns de domini públic.
* Ordenança fiscal nº 25 reguladora de la taxa per actuacions singulars i prestacions de serveis de la policia local i l’àrea de seguretat i vialitat.
* Ordenança de parada, estacionament i retirada de vehicles.DocumentsTramitar amb certificat

Ajuntament de Cambrils
Plaça de l'Ajuntament 4, 43850 Cambrils (Tarragona)
Tel. 977 794 579 | Nif. P4303800I

Seu Electrònica