Catàleg de Tràmits
Llegenda de símbols
Tipus de tràmits
  • Tràmit informatiuTràmit informatiu
  • Tràmit sense certificatTràmit sense certificat
  • Tràmit amb certificatTràmit amb certificat
Opcions
  • ImpresosImpresos
  • PagamentPagament

Catàleg de Tràmits

Junta pericial rústega per replanteig dels límits de les finques

(IOP 1702.15 )-Dictaminar sobre el terreny els límits exactes d'una finca rústega


Tramitar amb certificat




Informació

En els casos en que els propietaris d’una finca rústega no estiguin d’acord amb els límits de les seves propietats podran convocar la junta pericial rústega. La junta pericial rústega és un conjunt de persones rellevants de l’àmbit agrícola de Cambrils, que pel seu extens coneixement del territori, són consultats per aclarir qüestions referents a talls de finca, servituds generals, camins de servei, ... la seva funció és dictaminar sobre el terreny els límits exactes de les finques. 
 

QUI HO POT DEMANAR?

La persona interessada o representant degudament acreditat/ada. 

COM ES FA EL TRÀMIT?

* Presencialment o per correu postal a l’OAC, només per persones físiques. Trobareu la sol·licitud al peu d’aquesta pàgina.
* Electrònicament amb idCAT mòbil / certificat digital, tant per persones físiques com jurídiques.
1. Cliqueu TRAMITAR AMB CERTIFICAT.
2. Durant el procés de tramitació de la instància genèrica, adjunteu els altres documents necessaris per la sol·licitud que heu desat.

ORGANISME RESPONSABLE

Departament d’Urbanisme - Ajuntament de Cambrils 

PREU 2019

233,00 € Taxa pericial de rústega per replanteig dels límits de les finques.

El pagament de la taxa és en règim d’autoliquidació. Per tant, s’emetrà l’autoliquidació en el moment de presentar la sol·licitud presencial en el registre d’entrada.

Si el tràmit és telemàtic, l’Ajuntament us farà arribar la liquidació de la taxa amb l’import a pagar per correu certificat.

NORMATIVA MUNICIPAL

* Ordenança fiscal núm. 10 reguladora de la taxa de llicències urbanístiques

 

ALTRA NORMATIVA

* Reial Decret 417/2006, de 7 d’abril, pel qual es desenvolupa el text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març (Capítol VII Juntes Pericials Municipals del Cadastre)

 



Documentació

* Sol·licitud
* Plànol d’emplaçament      



Tramitar amb certificat

Ajuntament de Cambrils
Plaça de l'Ajuntament 4, 43850 Cambrils (Tarragona)
Tel. 977 794 579 | Nif. P4303800I

Seu Electrònica