Catàleg de Tràmits
Llegenda de símbols
Tipus de tràmits
  • Tràmit informatiuTràmit informatiu
  • Tràmit sense certificatTràmit sense certificat
  • Tràmit amb certificatTràmit amb certificat
Opcions
  • ImpresosImpresos
  • PagamentPagament

Catàleg de Tràmits

Certificat d'innecessarietat de llicència de parcel·lació

(IOP 1702.08 )-Document on es declari que no és necessari tramitar llicència de parcel·lació


Tramitar amb certificat
Informació

Consisteix en sol·licitar que l’ajuntament emeti un document on declari que NO és necessari tramitar una llicència de parcel·lació quan l’interessat vulgui dividir o segregar parcel·les que NO tinguin com a finalitat facilitar la construcció d’edificacions o que sigui conseqüència de l’aplicació de la normativa sectorial agrària.

QUI HO POT DEMANAR?

La persona interessada o representant degudament acreditat/ada.

COM ES FA EL TRÀMIT?

* Presencialment o per correu postal a l’OAC, només per persones físiques. Trobareu la sol·licitud al peu d’aquesta pàgina.
 
* Electrònicament amb idCAT mòbil / certificat digital, tant per persones físiques com jurídiques.
1. Cliqueu TRAMITAR AMB CERTIFICAT.
2. Durant el procés de tramitació de la instància genèrica, adjunteu els documents necessaris per la sol·licitud que heu desat.

ORGANISME RESPONSABLE

Departament d’Urbanisme, Ajuntament de Cambrils 

PREU 2019

233,00 € Taxa expedició de certificat d’innecessarietat de llicència de parcel·lació.
El pagament de la taxa és en règim d’autoliquidació. Per tant, s’emetrà l’autoliquidació en el moment de presentar la sol·licitud presencial en el registre d’entrada.
Si el tràmit es realitza telemàticament o per correu postal, l’Ajuntament us farà arribar la liquidació de la taxa amb l’import a pagar per correu certificat.

NORMATIVA MUNICIPAL

Ordenança fiscal núm. 10, article 6, reguladora de la taxa de llicències urbanístiques


MÉS INFORMACIÓ

ALTRA NORMATIVA

Article 25.1 del Decret 64/14 de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre la protecció de la legalitat urbanística, el qual determina que: s’ha de sotmetre a la fiscalització prèvia municipal tota divisió o segregació de terrenys, simultània o successiva, de la qual resultin dos o més lots, llevat que derivin d’un expedient d’expropiació forçosa o estiguin emparades en un projecte de reparcel·lació aprovat definitivament.  Termini resolució

* Presentació de la sol·licitud: immediat.
* Per l’obtenció de la llicència: si es presenta tota la documentació necessària el termini normal de resolució és d’un mes.Documentació

* Sol·licitud
* Acreditació de la representació, si s’escau
* Si la declaració és en sòl no urbanitzable (rústic), projecte amb la següent documentació: 
     * Memòria on expliqui les finalitats o objectius que es pretenen assolir els quals només poden ser rústics.
     * La documentació complementària que es consideri adient per provar l’ús rústic dels terrenys.
     * Plànols de situació actual i la que resultarà.
     * Informe de l’enginyer agrònom per acreditar si els camps són de secà o de regadiu.
     * Escriptura de la propietat.

* En la resta de casos:
     * Memòria on expliqui les finalitats o objectius que es pretenen assolir i l’adequació de les operacions i els usos a les
       determinacions del planejament i resta de legislació. 
     * Plànols de situació actual i la que resultarà. 
     * Escriptura de la propietat.DocumentsTramitar amb certificat

Ajuntament de Cambrils
Plaça de l'Ajuntament 4, 43850 Cambrils (Tarragona)
Tel. 977 794 579 | Nif. P4303800I

Seu Electrònica