Catàleg de Tràmits
Llegenda de símbols
Tipus de tràmits
  • Tràmit informatiuTràmit informatiu
  • Tràmit sense certificatTràmit sense certificat
  • Tràmit amb certificatTràmit amb certificat
Opcions
  • ImpresosImpresos
  • PagamentPagament

Catàleg de Tràmits

Còpia i fotocòpies diferents formats de documents i/o plànols projectes d'obres d'edificis acabats

(IOP 1701.06 )-Sol·licitar còpia de documents d'expedients finalitzats


Tramitar amb certificat
Informació

D’acord amb la normativa vigent els ciutadans tenen dret a accedir als registres i als documents que formin part d’un expedient i estiguin en els arxius administratius sempre que aquests expedients corresponguin a procediments acabats en la data de la sol·licitud.  Aquest dret troba com a únics límits el que aquells documents continguin dades referents a la intimitat de les persones, prevalguin raons d’interès públic o interessos de tercers. Aquest dret troba com a únics límits el que aquells documents continguin dades referents a la intimitat de les persones, prevalguin raons d’interès públic o interessos de tercers més dignes de protecció o bé es tracti de les determinades matèries.  

QUI HO POT DEMANAR?

La persona interessada o representant degudament acreditat/ada
Empreses promotores de l’obra que s’hi hagi de realizar.

COM ES FA EL TRÀMIT?

* Presencialment o per correu postal a l’OAC, només per persones físiques. Trobareu la sol·licitud al peu d’aquesta pàgina.
* Electrònicament amb idCAT mòbil / certificat digital, tant per persones físiques com jurídiques.
 1. Cliqueu TRAMITAR AMB CERTIFICAT i ompliu la instancia.
 2. Durant el procés de tramitació de la instància genèrica, adjunteu, si s’escau, els documents necessaris a la vostra sol·licitud.

ORGANISME RESPONSABLE

Departament d’Urbanisme -Ajuntament de Cambrils

PREU 2019

1,90 € la fotocòpia de polígons o parcel·les del cadastre d’urbana o rústega. Per cara.
7,55 € la còpia o escaneig de plànols per metres quadrats o fracció.
0,20 € la còpia o escaneig de tot tipus de documents aliens o no a l’administració. Per cara, DIN-A4
0,45€ la fotocòpia o escaneig de tot tipus de documents aliens o no a l’administració. Per cara, DIN A-3
106,24€ la còpia de plànol POUM de Cambrils
En suport digital:
22,46€/ unitat - Còpies sobre suport CD cadastral autoritzat en format Autocad (dwg)
56,76€/unitat - Còpies sobre suport DVD cadastral en format Autocad
22,46€/unitat - Còpies en CD del POUM de Cambrils, Pla Territorial, Pla Director Urbanístic, ordenances, altres expedients i documents.
56,76€/unitat - Còpies en DVD del POUM de Cambrils, Pla Territorial, Pla Director Urbanístic, ordenances, altres expedients i documents
22,46€/unitat - Informacions urbanístiques vàries amb format digital CD
56,76€/unitat - Informacions urbanístiques vàries amb format digital DVD

Pagament de la taxa: 

Si el tràmit és PRESENCIAL, el departament d’Urbanisme li entregarà el document de pagament que podrá fer efectiu en el departament de Recaptació, en finestreta.
*Si el tràmit és ELECTRÒNIC ( idCAT mòbil / certificat digital) l
’Ajuntament us farà arribar per correu certificat la liquidació de la taxa que caldrà abonar abans de rebre la còpia o còpies demanades.

NORMATIVA MUNICIPAL

Ordenança fiscal núm. 13 reguladora de la taxa per documents que expedeixin o dels que entengui l’administració o les autoritats municipals a instància de part Documentació

* Sol·licitud degudament emplenada
* Plànol d’emplaçament de l’edifici
* Cal indicar la documentació concreta de la qual es demana còpia, indicant quins plànols es demanen

 DocumentsTramitar amb certificat

Ajuntament de Cambrils
Plaça de l'Ajuntament 4, 43850 Cambrils (Tarragona)
Tel. 977 794 579 | Nif. P4303800I

Seu Electrònica