Catàleg de Tràmits
Llegenda de símbols
Tipus de tràmits
  • Tràmit informatiuTràmit informatiu
  • Tràmit sense certificatTràmit sense certificat
  • Tràmit amb certificatTràmit amb certificat
Opcions
  • ImpresosImpresos
  • PagamentPagament

Catàleg de Tràmits

Alta al padró d'habitants

(IOP 0851.00 )-Inscriure's al padró municipal d'habitants de Cambrils.Informació

Es poden donar d’alta en el padró d’habitants de Cambrils les persones que així ho sol·licitin i que acreditin degudament la residència en el domicili en el qual volen empadronar-se; ciutadans nacionals o estrangers provinents d’un altre municipi de l’estat espanyol o d’un altre país, així com les altes per naixement. 

QUI HO POT DEMANAR?

* Les persones majors d’edat que procedeixin d’un altre municipi de l’estat espanyol o de l’estranger i que vulguin fixar la seva residència habitual a Cambrils. 
* Persones empadronades que hagin de donar d’alta el naixement del seu fill o la seva filla.
* Els representants legals dels menors d’edat o de persones incapacitades legalment.

Documentació
Documents acreditatius de la identitat del sol•licitant major d’edat:
* Persones de nacionalitat espanyola: DNI en vigor.
* Persones estrangeres de països de la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein: Targeta de residència o certificat d’alta en el Registre d’estrangers emès per la Policia Nacional, juntament amb un dels documents següents en vigor: passaport o document d’identitat del país d’origen en vigor.
* Persones estrangeres de països no comunitaris: Targeta de residència o passaport en vigor.

Documentació menors d’edat:
d’identitat:
* De nacionalitat espanyola: Llibre de família i/o DNI (obligatori els que tenen 14 anys)
* De països de la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein: Targeta de residència o certificat d’alta en el Registre d’estrangers emès per la Policia Nacional, juntament amb un dels documents següents en vigor: passaport o document d’identitat del país d’origen en vigor.
* Persones estrangeres de països no comunitaris: Targeta de residència o passaport en vigor.
En cas de menors nascuts a l’estranger, quan en els documents d’identitat aportats no aparegui el nom dels pares, s’aportarà, a més a més, certificat de naixement traduïda legalment.

Altres documents, segons el cas:
Si el menor s’ha d’empadronar amb un dels pares, serà necessari aportar un dels documents següents:
* En cas de separació, divorci, tutela, acolliment o adopció, s’haurà d’aportar la corresponent conveni regulador, sentència o acta judicial on s’atorga la guarda i custòdia.
* En cas que no existeixi sentència separació o conveni regulador en el que consti les dades de guàrdia i custòdia del menor, autorització signada pel progenitor que no s’empadrona amb el menor, juntament amb la fotocòpia del document d’identitat de dit progenitor.

Documents relatius al domicili: 
* Si la  persona que s’empadrona és propietària, haurà d’aportar còpia simple escriptura de propietat, acceptació d’herència, sentència judicial i/o conveni regulador, segons el cas,  excepte si ja consta com a titular del rebut de l’IBI, en aquest cas només caldrà aportar el document d’identitat.
En cas que a l’habitatge hi hagi altra persona empadronada, haurà d’aportar imprès signat per la persona que consta al domicili, acompanyada de la fotocòpia del document d’identitat.
* Si la persona que s’empadrona es titular del contracte de lloguer:
Original del contracte de lloguer i l’últim rebut de lloguer pagat.
* Si la persona que s’empadrona no és propietària ni existeix contracte de lloguer, haurà d’aportar autorització signada pel propietari de l’habitatge i fotocòpia del document d’identitat de la persona que autoritza.
* Si la persona s’empadrona en un domicili en el que consta empadronada la persona titular del contracte de lloguer, haurà d’aportar autorització i còpia del document d’identitat del titular del contracte de lloguer empadronat, contracte de lloguer i últim rebut de lloguer pagat.
* Si la persona que autoritza, titular del contracte de lloguer, no està empadronada a l’habitatge, no pot autoritzar ningú a empadronar-se. En aquest cas haurà d’autoritzar el propietari de l’habitatge.
* Si l’empadronament és en un domicili col.lectiu (residència d’avis, hotel, pensió, etc.  Haurà d’aportar autorització d’empadronament segellada i signada per la persona responsable de l’entitat, juntament amb la fotocòpia del document d’identitat.
 

L’Ajuntament  està facultat per a requerir la presentació de documents addicionals i efectuar les comprovacions que cregui oportunes per confirmar la veracitat de les dades  

COM ES FA EL TRÀMIT?

Presencialment a l’OAC

ORGANISME RESPONSABLE

Ajuntament de Cambrils

 DocumentsAjuntament de Cambrils
Plaça de l'Ajuntament 4, 43850 Cambrils (Tarragona)
Tel. 977 794 579 | Nif. P4303800I

Seu Electrònica