Catàleg de Tràmits
Llegenda de símbols
Tipus de tràmits
  • Tràmit informatiuTràmit informatiu
  • Tràmit sense certificatTràmit sense certificat
  • Tràmit amb certificatTràmit amb certificat
Opcions
  • ImpresosImpresos
  • PagamentPagament

Catàleg de Tràmits

Bonificació de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)

(IOP1716.01)-Bonificacions establertes en la quota de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres


Tramitar amb certificat
Informació

Bonificacions de la quota de l’ICIO, prèvia sol·licitud de l’obligat al pagament i l’adopció del corresponent acord:

a. 15%. Construccions, instal·lacions i obres referents a l’edificació d’habitatges de protecció oficial de nova planta.

b. 50%. Obres d’execució d’aparcaments autònoms

c. 95%  Construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal (correspondrà aquesta declaració al Ple de la Corporació). Podran ser declarades obres d’especial interés o utilitat:
     c.1 Per circumstàncies històriques segons les zones del Pla d’ordenació urbanística de Cambrils:         
         c.1.1 Subzona 1b- Protecció especial de la Vila. 95 per 100 per les obres:
                   * De construcció de nous habitatges
                   * D’enderrocament d’habitatges
                   * De rehabilitació, mantenimen, conservació dels edificis de més de 30 anys
         c.1.2 Subzona 1c- Protecció del barri de la Platja. 95 per 100 per les obres:
                   * De rehabilitació, mantenimen, conservació dels edificis de més de 30 anys
         c.1.3 Subzona 1d- Protecció especial del Port. 95 per 100 per les obres:
                   * De rehabilitació, mantenimen, conservació dels edificis de més de 30 anys
         c.1.4 Subzona 1e- Protecció especial Habitatges dels Pescadors. 95 per 100 per les obres:
                   * De rehabilitació, manteniment, conservació dels edificis de més de 30 anys

c.2. Per circumstàncies de foment de l’ocupació, bonificació del 30% de la quota de l’impost per construccions, instal·lacions i obres realitzades en els locals/immobles afectes a l’exercici d’una activitat econòmica de la qual el subjecte passiu n’és titular quan concorri: 
         1. Que aquesta activitat s’hagi iniciat dintre dels dos anys anteriors a la sol·licitud de la llicència d’obres o urbanística.
         2. Que hagi incrementat, la mitjana de la seva plantilla al municipi en un 10% o més entre l’exercici anterior a la sol·licitud de la llicència i el precedent.
Juntament a la sol·licitud, el subjecte passiu o el seu representant presentarà una declaració, sota la seva responsabilitat, que a més de les dades identificatives, inclourà les circumstàncies següents: 
         Activitats econòmiques exercides en el local/immoble afecte objecte de les construccions, instal·lacions i obres.
         Data d’inici de les activitats i acreditació de no haver-se donat de baixa en el cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària.
         En relació amb els dos exercicis immediatament anteriors a l’inici de les construccions, instal·lacions i obres pel qual es demana la bonificació, nombre total de treballadors per a cada exercici amb contracte a l’empresa. Caldrà annexar, per a cada exercici, una relació de tots aquests treballadors, que indiqui el nom i cognoms, NIF, número d’afiliació de la Seguretat Social i la data d’inici de la prestació de serveis. A la declaració s’adjuntarà còpia dels contractes de treball corresponents i còpia, degudament registrada davant la Tresoreria de la Seguretat Social, de la sol·licitud presentada per l’empresa per causar l’alta del treballador.
Per tal de gaudir de les bonificacions esmentades, serà necessari que el subjecte passiu sol·liciti la declaració d’especial interès o utilitat municipal de foment de l’ocupació de les obres, construccions o instal·lacions a executar, i la bonificació en el moment de sol·licitar la corresponent llicència d’obres o instal·lació.

d. 90% de la quota de l’impost, per les obres que es portin a terme en l’adaptació i/o modificació per l’eliminació de barreres arquitectòniques a qualsevol nivell (particular, comunitat de propietaris, establiments, etc.). Aquesta bonificació sempre haurà d’anar acompanyada del vist-i-plau dels serveis tècnics.

e. 50%. Construccions, instal·lacions o obres que incorporin sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar en edificis ja construïts 

Normes comuns per la gestió de les bonificacions
* Sol·licitar-ho expressament adjuntant la documentació requerida pels serveis tècnics municipals

* En cap cas s’atorgarà bonificació si les construccions, instal·lacions o obres no es troben emparades en la corresponent llicència, comunicació prèvia o declaració responsable

*En els procediments de sol·licitud de beneficis fiscals el termini màxim per resoldre i notificar s’estableix en 6 mesos, i la manca de resolució expressa dins d’aquest termini tindrà efectes desestimatoris.

* No són acumulables ni aplicables simultàniament
 

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

En qualsevol momento, una vegada s’ha demanat la llicència o comunicació prèvia.  

QUI HO POT DEMANAR?

La persona interessada o representant degudament acreditat/ada. 

COM ES FA EL TRÀMIT?

* Presencialment o per correu postal a l’OAC, només per persones físiques. Trobareu la sol·licitud al peu d’aquesta pàgina.
 
* Electrònicament amb idCAT mòbil / certificat digital, tant per persones físiques com jurídiques.
1. Cliqueu TRAMITAR AMB CERTIFICAT.
2. Durant el procés de tramitació de la instància genèrica, adjunteu els altres documents necessaris per motivar la vostra petició de bonificació
 

TRÀMIT PREVI OBLIGATORI

Sol·licitud de llicència o comunicació prèvia per les construccions, instal·lacions i obres per les quals es demana la bonificació

ORGANISME RESPONSABLE

Departament d’Urbanisme - Ajuntament de Cambrils 

NORMATIVA MUNICIPAL

Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

 Documentació

* Sol·licitud degudament emplenada juntament amb la documentació requerida pels serveis tècnics municipals. 
 DocumentsTramitar amb certificat

Ajuntament de Cambrils
Plaça de l'Ajuntament 4, 43850 Cambrils (Tarragona)
Tel. 977 794 579 | Nif. P4303800I

Seu Electrònica